INDIVIDUALIOS ĮMONĖS „M. ONAIČIO JUVELYRIKA“  KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE

 

Individualios įmonės „M. Onaičio juvelyrika“ pagrindinė veikla – juvelyrinių dirbinių gamyba.

 

 1. Bendrosios nuostatos
  • https://mossjewellery.com/ yra individualios įmonės „M. Onaičio juvelyrika“ internetinis puslapis. Ši individualios įmonės „M. Onaičio juvelyrika“ Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo principus bei tvarką elektroniniame tinklalapyje (https://mossjewellery.com/);
  • Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai;
  • E-paslaugoje užsisakydami mūsų paslaugas ir nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad https://mossjewellery.com/ juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka;
  • Griežtai draudžiama kopijuoti, plagijuoti, ar kitaip naudoti pateiktą įmonės informaciją tinklalapyje https://mossjewellery.com/ be individualios įmonės „M. Onaičio juvelyrika“ raštiško sutikimo.

 

 1. Užsakymo pateikimo taisyklės:

 

2.1  Užsakymo formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu užsakymo formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų užsakymą arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-paslauga;

2.2. Užsakymo formoje pažymėję varnelę Perskaičiau ir sutinku su saugumo politika Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir perskaitėte šią individualios įmonės „M. Onaičio juvelyrika“ privatumo politiką bei sutinkate su jos nuostatomis.

 

 1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

3.1 https://mossjewellery.com/ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

3.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais išvardintais 3.2.1 – 3.2.4 punktuose, tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

3.1.2 Asmens duomenys nuolat atnaujinami ir saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei 5 metai (penkeri metai). Pasibaigus nurodytam laikotarpiui, įmonės vadovo paskirtas asmuo privalo sunaikinti gautą klientų informaciją;

3.1.3 Asmens duomenis tvarko ir atsako tik tie individualios įmonės „M. Onaičio juvelyrika“ darbuotojai, kuriems suteikta pasirašytinai tokia teisė ir kurie supažindinti su asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

3.1.4 Informacija, susijusi su tvarkomais asmens duomenimis, nurodytais 3.2. punkte, yra konfidenciali.

3.2 Individualios įmonės „M. Onaičio juvelyrika“ internetiniame tinklalapyje https://mossjewellery.com/ gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Visi asmens duomenys, kurie bus tvarkomi yra gauti tiesiogiai iš Jūsų: vardas, pavardė, telefono numeris, gimimo data, asmeninio dokumento su nuotrauka numeris, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir kita e-paslaugų užsakymo formoje nurodyta informacija. Duomenys yra renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

3.2.1 apdoroti tinkamai kliento pateiktą paslaugų užsakymą;

3.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz. sąskaitą-faktūrą ir pan.);

3.2.3. išrašyti dokumentus pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1K-244 patvirtintą Tauriųjų metalų ir brangakmenių apskaitos tvarkos aprašą (Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių gamybos kvitai ir pan.)

3.2.4 spręsti problemas, susijusias su paslaugų tinkamu pateikimu bei vykdymu;

3.2.5 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

3.3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims:

3.3.1 Paslaugos teikėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 3.2 tikslams pasiekti;

3.3.2 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais (pvz. Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims).

 

 

 

 1. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos:

4.1 Individualios įmonės „M. Onaičio juvelyrika“ internetiniame tinklalapyje https://mossjewellery.com/ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politikos sąlygas apie tai pranešdami e-paslaugos svetainėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi ir sutikimą su jomis;

4.2 Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis. Jei nepritariate šioms Privatumo politikos taisyklėms, prašome neteikti savo asmens duomenų tvarkyti;

4.3 Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.